Obchodní podmínky


 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  jooe Czech Republic s.r.o.
  platné od 12.2.2019

 • 1. Obecná ustanovení

  • 1.1. Všeobecné obchodní podmínky jooe Czech Republic s.r.o., vydané ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "VOP") upravují základní podmínky, za jakých Poskytovatel poskytuje svým Klientům služby v provádění platebních služeb malého rozsahu (dále též „služby“).
  • 1.2. Poskytovatel poskytuje Klientovi služby na základě rámcové smlouvy (dále jen „RS“) a jednorázových smluv – příkazů (dále jen „JS“) uzavřených mezi Poskytovatelem a Klientem (JS a RS společně jen „Smlouva“) a VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
  • 1.3. Informace o Poskytovateli: firma jooe Czech Republic s.r.o., sídlo Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno; IČ: 046 24 165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91015 (dále jen „Poskytovatel“); e-mail: jooe@jooe.cz ; www.jooe.cz.
  • 1.4. Poskytovatel je držitelem povolení k poskytování platebních služeb malého rozsahu dle ZPS, které bylo vydáno Českou národní bankou pod č.j. 2016/004528/CNB/570 (dále jen „Povolení ČNB“). Poskytovatel je oprávněn poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. e) a f) ZPS.
  • 1.5. Klient prohlašuje, že byl Poskytovatelem před poskytnutím služeb seznámen s obsahem VOP a Ceníkem, údaji o osobě Poskytovatele, základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb (dále též „důležité informace“). Veškeré důležité informace jsou umístěny na internetových stránkách Poskytovatele.
  • 1.6. Klient souhlasí s tím, že o každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován zejména prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele, případně prostřednictvím platebního prostředku Gate jooe. Klient prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Poskytovatele seznámit před každým poskytnutím služby.
  • 1.7. Klient a Poskytovatel sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se Smlouvou komunikaci prostřednictvím SMS a e-mailovou korespondenci. SMS budou ze strany Poskytovatele odesílány na číslo mobilního telefonu poskytnuté Klientem. E-mailová korespondence bude Poskytovatelem odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou Klientem. Klient dává Poskytovateli souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb.

 • 2. Vymezení základních pojmů

  • 2.1. Jedinečný identifikátor – jedinečný číselný kód Platebního příkazu, který slouží pro účely identifikace Platební transakce a který je automaticky vygenerován po zadání Platebního příkazu Klientem.
  • 2.2. Klient – fyzická anebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela RS, na základě které jsou jí poskytovány Platební služby.
  • 2.3. Platební služby – platební služby dle § 3 odst. 1 písm. e) a f) ZPS, které je Poskytovatel oprávněn poskytovat na základě Povolení ČNB.
  • 2.4. Platební transakce - převod peněžních prostředků Plátcem na Vypořádací účet a převod peněžních prostředků Poskytovatelem z Vypořádacího účtu na Transferový účet klienta.
  • 2.5. Platební příkaz - pokyn, jímž Klient žádá Poskytovatele o provedení Platební služby ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. d) ZPS.
  • 2.6. Plátce - fyzická anebo právnická osoba, která se zakoupila zboží inzerované Klientem na Inzertním portálu prostřednictvím Gate jooe.
  • 2.7. Transferový účet klienta (TU) – externí účet Klienta vedený třetí osobou, který Klient označí v RS jako účet, na který mu mají být zaslány finanční prostředky z realizované Platební transakce. Klient může mít vedeno několik Transferových účtů.
  • 2.8. Vypořádací účet (VU) - samostatný účet vedený Poskytovatelem u banky v režimu § 41f zákona o bankách, který slouží k provedení Platební transakce, tj. k přijetí finančních prostředků od Plátce určených k realizaci Platebního příkazu a k zaslání těchto finančních prostředků na Transferový účet klienta po odečtení poplatku za Platební transakci dle platného Ceníku Poskytovatele.
  • 2.9. Platební prostředek Gate jooe (Gate jooe) – platební prostředek, prostřednictvím něhož je realizována Platební transakce dle Platebního příkazu Klienta.
  • 2.10. Inzertní portál – internetový portál umožňující třetím subjektům vyvěšení inzerátů, jemuž Poskytovatel poskytuje platební prostředek Gate jooe na základě smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a internetovým portálem
  • 2.11. Inzerát – je inzerát na jakékoliv zboží nebo služby, jejichž obchodování platná legislativa České republiky nezakazuje.
  • 2.12. Limit transakce (LT) – LT je maximální hodnota Platební transakce, kterou může Klient sjednat. LT činí 25.650 CZK. V případech dále uvedených v těchto VOP se LT neuplatní.k
  • 2.13. Limit platebního prostředku (LPP) – Limit objemu transakcí, které mohou být zadány Klientem prostřednictvím Gate jooe za jeden pracovní den. LPP je vyjádřen v měně EUR a je nastaven Poskytovatelem na hodnotu 100.000,- EUR. Tato hodnota může být Poskytovatelem po předchozím upozornění na Internetových stránkách změněna.
  • 2.14. Chybný popis Plátcovi platby – finanční prostředky jsou Plátcem poukázány na Vypořádací účet, přičemž Jedinečný identifikátor se neshoduje s jedinečným identifikátorem žádného Platebního příkazu nebo jsou finanční prostředky připsány ve výši, která se neshoduje s výší udanou v žádném Platebním příkazu.
  • 2.15. Chybný platební příkaz – platební příkaz Klienta, který je později Klientem opravován, doplňován nebo zpochybněn.
  • 2.16. Seznam dostupných měn – je seznam měn, ve kterých je možno zadat Platební příkaz; Seznam dostupných měn může být měněn, aktuální seznam je k dispozici na Internetových stránkách.
  • 2.17. Okamžik blízko konce provozní doby - ve smyslu § 104 ZPS je Poskytovatelem stanoven na 15:45 hod.
  • 2.18. Provozní doba Poskytovatele - každý pracovní den od 8:00 do 16:00.
  • 2.19. Internetové stránky – internetové stránky Poskytovatele www.jooe.cz
  • 2.20. ZPS – zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
  • 2.21. ZAML – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 • 3. Práva a povinnosti smluvních stran

  • 3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Platební služby s odbornou péčí a v souladu s pokyny Klienta.
  • 3.2. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli při plnění jeho závazku dle Smlouvy veškerou potřebnou součinnost, především sdělit Poskytovateli veškeré relevantní informace.
  • 3.3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se Smlouvou Poskytovatel nebo jemu smluvně zavázaná třetí osoba, a to i zahraniční, shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu jejího trvání, resp. trvání právních vztahů vyplývajících nebo vztahujících se ke Smlouvě. Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí, že v závislosti na provedení Identifikace dle této smlouvy bude v jeho uživatelském profilu uveden příznak buďto Neověřen, pokud u Klienta dosud neproběhla Identifikace, nebo příznak Ověřen, pokud Identifikace Klienta proběhla.
  • 3.4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby jestliže:
   •      3.4.1. se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí,
   •      3.4.2. Klient Poskytovateli nedodá řádně a včas všechny informace nezbytné pro řádné provedení požadované služby nebo
   •      3.4.3. pokud tak stanoví právní předpis.
  • 3.5. Poskytovatel provede jen takové Platební příkazy, pokyny a požadavky Klienta, které jsou úplné, správné, určité, srozumitelné a učiněné v souladu se ZPS, Smlouvou a VOP.
  • 3.6. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést, postoupit, zastavit nebo jinak zatížit jakákoli práva nebo závazky vyplývající pro něj ze Smlouvy.
  • 3.7. Klient je povinen reklamovat údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech přijatých od Poskytovatele bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že Klient se všemi údaji uvedenými v daných dokumentech souhlasí.
  • 3.8. Klient je oprávněn získat od Poskytovatele na základě písemné (e-mailové) žádosti informace uvedené v ZPS. Poskytovatel po přijetí žádosti odešle na e-mailovou adresu Klienta bez zbytečného odkladu VOP a ceník, případně další Klientem vyžádané informace.

 • 4. Platební služby

  • 4.1. Rámcová smlouva s Klientem je uzavřena tak, že: (i) Klient se zaregistruje do platebního prostředku Gate jooe tím, že vyplní své identifikační údaje do uživatelského profilu, zvolí svoje uživatelské jméno, heslo a zaregistruje svoje číslo mobilního telefonu, prostřednictvím kterého bude přijímat SMS (podrobný návod je na Internetových stránkách); (ii) při zaregistrování Gate jooe dle zadaných identifikačních údajů Klient pomocí zaškrtnutí příslušného pole prohlásí, že souhlasí s těmito VOP.
  • 4.2. Klient, který má zájem realizovat Platební příkazy prostřednictvím určitého Inzertního portálu, musí provést jednorázovou aktivaci platebního prostředku Gate jooe ze svého uživatelského profilu na daném Inzertním portálu. Pro každý Inzertní portál, který Klient využívá k inzerci, musí Klient provést jednorázovou aktivaci zvlášť, vždy ze svého uživatelského profilu na daném Inzertním portálu.
  • 4.3. Klient zadá Platební příkaz tak, že: (i) při zadávání Inzerátu na Inzertním portálu akceptuje platební prostředek Gate joee; (ii) vyplní své přihlašovací údaje do Gate jooe; (iii) po přihlášení do Gate jooe vyplní údaje Platebního příkazu dle požadavků formuláře platebního prostředku Gate jooe, a to vždy, výši platby, částku a měnu; (iv) provede volbu Transferového účtu klienta.
  • 4.4. V případě, že souhrn plateb přikázaných na Transferové účty Klienta přesáhne částku 25.650 CZK, je Poskytovatel povinen provést identifikaci Klienta. Klient (fyzická osoba) nebo osoba oprávněná jednat za Klienta (právnickou osobu) se identifikuje tak, že do svého uživatelského profilu na platebním prostředku Gate jooe nahraje: (i) scany dvou dokladů totožnosti s fotografií a identifikací Klienta nebo osoby oprávněné jednat za Klienta (kopie OP, cestovního pasu, povolení k pobytu, řidičského oprávnění, studijního indexu), (ii) scan výpisu z Transferového účtu Klienta nebo jiného dokladu, ze kterého bude vyplývat, že Transferový účet náleží Klientovi (dále jen „Identifikace“). Po provedení Identifikace Klienta se neuplatní Limit transakce a Klient může zadávat Platební příkazy nad Limit transakce.
  • 4.5. Aby Plátce mohl realizovat Platební příkaz prostřednictvím Gate jooe, zaregistruje se do platebního prostředku Gate jooe tak, že (i) vyplní své identifikační údaje do uživatelského profilu, zvolí svoje uživatelské jméno, heslo a zaregistruje svoje číslo mobilního telefonu (podrobný návod je na Internetových stránkách); (ii) při zaregistrování Gate jooe dle zadaných identifikačních údajů Plátce pomocí zaškrtnutí příslušného pole prohlásí, že souhlasí s těmito VOP
  • 4.6. Úhrada Platebního příkazu za zboží či služby inzerované Klientem na Inzertním portálu je Plátcem provedena tak, že Plátce: (i) zvolí na Gate jooe banku, u které má veden účet; (ii) poté, co mu bude zobrazeno číslo Vypořádacího účtu a Jedinečný identifikátor, provede platbu bezhotovostním převodem na zobrazený Vypořádací účet v příslušné měně a v příslušné výši dle Inzerátu při současném zadání variabilního symbolu. Variabilním symbolem Platby, která se váže ke Klientem zadanému Platebnímu příkazu, je Poskytovatelem přidělený Jedinečný identifikátor.
  • 4.7. V případě, že souhrn plateb poukázaných ze strany Plátce prostřednictvím platebního prostředku Gate jooe přesáhne částku 25.650 CZK, je Poskytovatel povinen provést identifikaci Plátce. Plátce (fyzická osoba) nebo osoba oprávněná jednat za Plátce (právnickou osobu) se identifikuje tak, že do svého uživatelského profilu na platebním prostředku Gate jooe nahraje: (i) scany dvou dokladů totožnosti s fotografií a identifikací Plátce nebo osoby oprávněné jednat za Plátce (kopie OP, cestovního pasu, povolení k pobytu, řidičského oprávnění, studijního indexu), (ii) scan výpisu z bankovního účtu Plátce, z něhož poukázal platbu na Vypořádací účet, nebo jiného dokladu, ze kterého bude vyplývat, že bankovní účet náleží Plátci. Po provedení Identifikace Plátce se neuplatní Limit transakce a Plátce může hradit Platební příkazy nad Limit transakce.
  • 4.8. Okamžikem přijetí Platebního příkazu se rozumí okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Klienta Platební příkaz. Pro všechny zadané a autorizované Platební příkazy platí, že pokud byly přijaty po uplynutí okamžiku blízko konce provozní doby, pak se považují za přijaté na začátku provozní doby následujícího pracovního dne.
  • 4.9. Odvolání Platebního příkazu z podnětu Klienta musí být Poskytovateli předáno osobně nebo zasláno písemně e-mailem na adresu jooe@jooe.cz.Odvolání nelze provést po přijetí finančních prostředků od Plátce na Vypořádací účet.
  • 4.10. Odmítnutí provést Platební příkaz je přípustné jen v souladu s ustanoveními ZPS a Poskytovatel vyrozumí Klienta o této skutečnosti zasláním písemné zprávy na Klientem zaregistrovaný e-mail.
  • 4.11. Poplatky, které je Klient povinen Poskytovateli za jednotlivé operace uhradit, jsou uvedeny v aktuálně platném Ceníku služeb Poskytovatele, který je zveřejněn na Internetových stránkách. Ceník může být měněn, o změně Ceníku bude klient informován na internetových stránkách nejméně 1 měsíc před jeho účinností.

 • 5. Používání platebního prostředku Gate jooe

  • 5.1. Klientovi je Poskytovatelem zpřístupněn platební prostředek Gate jooe po uzavření Rámcové smlouvy s Poskytovatelem.
  • 5.2. Každý, kdo se při přihlášení do platebního prostředku Gate jooe identifikuje svým uživatelským jménem a heslem je Poskytovatelem považován za oprávněného Klienta. Osobám oprávněným jednat za Klienta přiděluje přístupová práva Poskytovatel.
  • 5.3. Klient je povinen chránit svoje přihlašovací údaje a svůj mobilní telefon před zneužitím, zcizením nebo neautorizovaným použitím třetími osobami a nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití a to do momentu, kdy Poskytovateli nahlásí jejich ztrátu, zcizení nebo neautorizované použití třetími osobami.
  • 5.4. V případě zcizení přístupových práv či autorizačních práv Klienta k platebnímu prostředku Gate jooe je Klient povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli, a to postupem dle čl. VI.3 VOP.
  • 5.5. Poskytovatel zablokuje přístup do platebního prostředku Gate jooe pod uživatelským profilem Klienta (personalizované ochranné prvky), jakmile mu bude Klientem nahlášena jeho ztráta, zcizení či podezření na neautorizované použití. Od momentu nahlášení ztráty, zcizení či neautorizovaného použití personalizovaných ochranných prvků nese odpovědnost za jejich zneužití Poskytovatel.
  • 5.6. V případě nesprávného provedení Platebního příkazu Klienta z viny Poskytovatele, je Poskytovatel povinen napravit vzniklou chybu.
  • 5.7. Doporučené technické parametry technických prostředků pro využití platebního prostředku Gate jooe Klientem. V případě použití platebního prostředku Gate jooe je doporučeno používat standardní PC/notebook, který umožňuje připojení k internetu. Pro využití platebního prostředku Gate jooe postačuje základní rychlost poskytovatelů internetového připojení. Poskytovatel doporučuje používat internetový prohlížeč Internet Explorer verze 7.0 a vyšší nebo Mozila Firefox libovolné verze. Pro zvýšení bezpečnosti při používání Gate jooe doporučuje Poskytovatel použít kvalitní antivirové prostředky a firewall.

 • 6. Lhůty vypořádání, informační povinnost

  • 6.1. Poté, co jsou peněžní prostředky Plátce určené k finančnímu krytí požadovaného Platebního příkazu připsány na Vypořádací účet Poskytovatele, je Poskytovatel povinen vypořádat Platební příkaz a provést požadovanou Platební transakci na Transferový účet klienta, a to bez zbytečného odkladu tak, aby byl proveden ve lhůtách stanovených ZPS, přičemž max. lhůta činí D+1.
  • 6.2. V případě, že Plátce zadá Chybný popis Plátcovy platby, avšak není pochyb o účelu Platby a její identifikaci, provede Poskytovatel Platební transakci na Transferovýúčet klienta. Pokud Chybný popis Plátcovy platby znemožňuje její identifikaci, bude Platba vrácena zpět na účet, ze kterého přišla.
  • 6.3. Informační povinnost vyplývající z ustanovení ZPS plní Poskytovatel prostřednictvím platebního prostředku Gate jooe, kde jsou v sekci historie účtu uvedeny veškeré ZPS požadované informace, a dále prostřednictvím SMS zaslané Poskytovatelem na zaregistrované číslo mobilního telefonu Klienta. V ostatních případech plní Poskytovatel informační povinnost vůči Klientům prostřednictvím e-mailových zpráv zasílaných Klientům na e-mailové adresy v evidenci Poskytovatele. Informace jsou zasílány ve lhůtě nejpozději do konce následujícího pracovního dne po vypořádání Platební transakce.
  • 6.4. Klient je povinen oznámit informaci o zcizení přístupových oprávnění (profilu) umožňující zadávání Platebních příkazů prostřednictvím Poskytovatele nebo provedení případných neautorizovaných transakcí Poskytovateli neprodleně po takovém zjištění. Informace lze oznámit na telefonní číslo (+420) … … …, v případě, že je oznámení prováděno v pracovní době, lze použít i e-mail jooe@jooe.cz. Po přijetí informace bude Poskytovatelem přístup Klienta k uživatelskému profilu Klienta v platebním prostředku Gate jooe zablokován.

 • 7. Odpovědnost a další informace

  • 7.1. Poskytovatel odpovídá za škodu, kterou Klientovi prokazatelně způsobil porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP a právních předpisů.
  • 7.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi nebo jiným osobám v důsledku porušení povinností, které má Klient podle Smlouvy nebo na základě právních předpisů či z jiného důvodu, zaviněním jiné osoby, v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Poskytovatele nebo nacházejících se mimo jeho kontrolu.
  • 7.3. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi nebo jiným osobám v důsledku nepřijetí Platebního příkazu nebo nemožnosti provedení nebo realizace Platebního příkazu z důvodů (a) uvedených v těchto VOP, (b) chybných, neúplných nebo nepravdivých údajů v Platebním příkazu, (c) chybných údajů, které Klient uvede při komunikaci s Poskytovatelem, (d) spočívajících na straně Inzertního portálu.
  • 7.4. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či jakoukoliv jinou újmu, která může Klientovi či třetím osobám vzniknout z jakéhokoliv z následujících důvodů:
   •      7.4.1. závady nebo nedostatky softwarového (SW), hardwarového (HW) nebo systémového vybavení Klienta, popřípadě třetích osob, které Klient používá ke komunikaci s Poskytovatelem,
   •      7.4.2. selhání, přerušení nebo nedostupnost jakéhokoliv komunikačního kanálu mezi Klientem a Poskytovatelem,
   •      7.4.3. neautorizovaný vstup, zneužití, ztráta dat nebo manipulace s daty při přenosu dat či jiné komunikaci na straně Klienta,
   •      7.4.4. poruchy způsobené počítačovými viry na straně Klienta
   •      7.4.5. neoprávněné zásahy třetích osob do SW nebo HW systémů jakož i do přenosu dat či jiné komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem,
   •      7.4.6. chybné zadání přístupových hesel (personalizovaných ochranných prvků) nebo jejich zneužití třetími osobami,
   •      7.4.7. nepřijetí nebo neprovedení Platebního příkazu z důvodů uvedených v těchto VOP,
   •      7.4.8. nemožnosti realizovat Platební příkaz z důvodů ležících mimo Poskytovatele.
  • 7.5. Poskytovatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci nebudou sdělovat žádné informace o Klientovi či jeho transakcích třetím stranám s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno právními normami závazných pro Poskytovatele.
  • 7.6. Vzájemná komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem v souvislosti se Smlouvou probíhá způsobem stanoveným ve Smlouvě a v těchto VOP. Při komunikaci je Klient vždy povinen používat sjednané identifikační údaje pro daný způsob komunikace. Klient je povinen neprodleně písemně (popřípadě jiným dohodnutým způsobem) oznámit Poskytovateli veškeré změny identifikačních údajů týkajících se Klienta, které Klient poskytl Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou. Pokud není dohodnuto jinak, je změna údajů vůči Poskytovateli účinná následující pracovní den po doručení oznámení podle předchozí věty.
  • 7.7. Klient je povinen neprodleně informovat Poskytovatele o veškerých případech, kdy došlo k odcizení, zneužití nebo ztrátě údajů jeho uživatelských profilů (heslo apod.).
  • 7.8. Klient bere na vědomí, že v případě elektronické komunikace, zejména prostřednictvím telefonů, faxu, elektronické pošty nebo internetu může dojít ke ztrátě, zničení, neúplnému nebo opožděnému doručení, neoprávněnému získání, použití nebo zneužití přenášených dat. Poskytovatel a Klient jsou proto povinni vždy postupovat tak, aby tato rizika byla pokud možno v co největší míře omezena.
  • 7.9. V případě poruchy komunikačních zařízení či platebního prostředku Gate jooe bude o této skutečnosti Klient informován prostřednictvím Internetových stránek nebo SMS.
  • 7.10. Poskytovatel je oprávněn uplatnit k finančním prostředkům Klienta poukázaným na Vypořádací účet zadržovací právo pro účely zajištění úhrady své splatné pohledávky nebo splnění jiné povinnosti dle Smlouvy. Pokud bude Klient v prodlení se splněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn provést inkaso (zápočet) příslušné částky z Vypořádacího účtu.
  • 7.11. Ochrana peněžních prostředků svěřených Poskytovateli. Peněžní prostředky, které jsou Poskytovateli svěřeny k provedení Platební transakce, jsou drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků Poskytovatele a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou peněžních prostředků klientů. Peněžní prostředky klientů jsou drženy na samostatných bankovních účtech. Peněžní prostředky klientů nejsou součástí majetkové podstaty platební instituce v úpadku. Bylo-li by vydáno rozhodnutí o úpadku platební instituce, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny za účelem provedení platební transakce, klientům.
  • 7.12. Ochrana klientského majetku pro případ úpadku banky vedoucí Vypořádací účet platební instituce. Peněžní prostředky klientů evidované na Vypořádacím účtu Poskytovatele představují dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, pohledávku z vkladu se zvláštním režimem. Poskytovatel splnil svou zákonnou povinnost dle § 41f odst. 7 zákona o bankách a bankám, kde má vedeny samostatné platební účty písemně oznámil, že na účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé svěřili k provedení platební transakce. V případě úpadku banky se náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem poskytne klientům Poskytovatele ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každý z klientů měl peněžní prostředky evidované na vlastním účtu. Každý klient Poskytovatele tak v případě úpadku banky, kde je veden samostatný účet platební instituce, obdrží plnění z Fondu pojištění vkladů ve výši finančních prostředků evidovaných na samostatném platebním účtu, maximálně však do částky 100.000 EUR.

 • 8. Reklamace a stížnosti

  • 8.1. V případě, kdy je Klient přesvědčen o tom, že Poskytovatel nesplnil řádně své závazky vyplývající ze Smlouvy, je oprávněn uplatnit u Poskytovatele reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je Klient povinen uplatnit dříve než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje Klienta alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy u fyzických osob a názvu, IČ, sídla, kontaktní adresy a jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem společnosti u právnických osob. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem (např. jedinečný identifikátor, Inzertní portál apod.). Reklamaci/stížnost Klient doručí Poskytovateli bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele nebo na e-mailovou adresu jooe@jooe.cz. Poskytovatel na požádání vystaví Klientovi potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.
  • 8.2. Reklamace/stížnosti vyřizují vedoucí útvarů Poskytovatele, vůči kterým je reklamace/stížnost směřována. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli při vyřizování reklamace potřebnou součinnost. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci/stížnost Klienta do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů, ode dne jejího doručení a v této lhůtě odeslat Klientovi písemné stanovisko o způsobu jejího vyřízení. Poskytovatel vede seznam reklamací/stížností.
  • 8.3. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování služeb na dozorový orgán Poskytovatele, Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1.
  • 8.4. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování platebních služeb na finančního arbitra, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů smluvních stran týkajících se platebních služeb.

 • 9. Závěrečná ustanovení

  • 9.1. Akceptací Smlouvy nebo podáním jakéhokoliv platebního příkazu souhlasí Klient se zněním VOP. Aktuální znění VOP je vždy umístěno na internetových stránkách.
  • 9.2. Poskytovatel je oprávněn VOP jednostranně měnit, a to zejména v návaznosti na změny právních předpisů, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb apod. Poskytovatel v takovém případě Klienta upozorní na změnu VOP na internetových stránkách a zasláním nového znění VOP na e-mailovou adresu Klienta, v předstihu alespoň 1 měsíc před nabytím účinnosti. Za změnu se nepovažuje oprava chyb. Klient se zavazuje s novým zněním VOP seznámit.
  • 9.3. Pokud Klient písemně nesdělí Poskytovateli svůj nesouhlas s navrhovanými změnami VOP nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro Klienta závazné ode dne uveřejnění na internetových stránkách.
  • 9.4. Pokud Klient odmítne návrh společnosti na změnu Smlouvy, má právo přede dnem, kdy mají VOP nabýt účinnosti, bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu.
  • 9.5. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Klient může kdykoliv tuto Smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Poskytovatel může Smlouvu kdykoliv vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.
  • 9.6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem akceptace oběma smluvními stranami.
  • 9.7. Klient není oprávněn převést jakákoli svá práva nebo závazky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  • 9.8. VOP byly schváleny jednateli Poskytovatele. Tyto VOP jsou platné a účinné od 12. února 2019.
a je to jednoduché, jooe jedineční platební brána

Kontakty


Adresa:
jooe Czech Republic s.r.o.
sídlo Pražákova 1008/69, Štýřice,
639 00 Brno,
Česká republika
Telefon: +420 511440299
Email: jooe@jooe.cz

Najdete nás i na: